یاکور کردستان ترکیه ؛

بوی تفریح و خرید و فروش نمیدهد ..

خورشیدش در محاصره است و خاکش با خون فرزندانش سخت رفیق ..

اینها با مرگ سلفی میگیرند برادر من.

فاشیسم دولتی ترکیه با ارتشی درنده به جانشان افتاده و هر روز بیشتر از پیش میدرد.

زمانی صدای کوبانی جهانی شد و حالا در میان تجارت شیرین ترکیه و غرب باکور بی صدا می میرد..

من فقط یک نفرم و این کمترین سهم من به تاریخ است

سهمت را ادا کن برادر من ..!

منبع : شـــعــر هایی با مـداد ســفــیــد |باکور ، کردستان ترکیه
برچسب ها : ترکیه ,کردستان ترکیه